Hyresvillkor

Hyresvillkor

Till truckuthyrning

Läs våra hyresvillkor inför truckuthyrning

§ 1 Hyrestid

Hyrestiden räknas fr o m den dag då den uthyrda materialen expedieras av uthyraren eller enligt överenskommelse hålles tillgänglig för av hämtning av uthyraren t o m den dag då materialen av inhyraren åter levererats till uthyrarens verkstad. Inhyraren skall i god tid före återlämnandet underrätta uthyraren om återlämningsdag.

§ 2 Hyresberäkning

Den angivna dagshyran utgör hyrespriset per arbetsskift, om 8 timmar, exkl. skatter. Önskar inhyraren använda utrustningen mer än ett skift per dygn är han skyldig att underrätta uthyraren därom. Minimihyran utgör dagshyran. Hyra utgår för minst ett skift per dygn, oavsett om materialen används eller icke. För reparationsdygn utgår hyran såsom enskiftsarbete. Inhyraren skall omedelbart underrätta uthyraren om stillestånd på grund av reparation, samt orsak därtill. Arbetsfria lördagar och helgdagar är hyresfria.

§ 3 Drifts-, underhålls- och reparationskostnader

Inhyraren bekostar erforderligt drivmedel, motorolja och frostskyddande kylarvätska under hyrestiden samt förbrukningsartiklar såsom glödlampor, standardsäkringar. Kostnader för reparation och underhåll på grund av normalt slitage i övrigt betalas av uthyraren. Så snart någon del av utrustningen kräver reparation skall detta omedelbart meddelas till uthyraren. Inhyraren förbinder sig att hålla utrustningen tillgänglig för uthyrarens representanter under dessa normala arbetstider för reparation och service.

§ 4 Materialens placering, skötsel och vård

Inhyraren skall hålla uthyraren om vad materialen används eller förvaras under hyrestiden. Uthyraren lämnar den uthyrda materialen i driftdugligt skick. Eventuella anmärkningar i detta hänseende skall göras skriftligen och vara uthyraren tillhanda senast 8 dagar efter mottagandet av materialen. Inhyraren är skyldig att ägna materialen ett sakkunnigt och omsorgsfullt handhavande och vård i enlighet med gällande lagar och förordningar samt se till att materialen skyddas för yttre åverkan och att skyddas utställningsplats utnyttjas då materialen ej används. Daglig tillsyn av inhyrd utrustning skall ske i enlighet med uthyrarens instruktioner. Endast van o fackkunnig maskinpersonal må användas för materialens skötsel. Vid återlämnandet skall materialen vara väl rengjorda. Inga som helst ändringar av materialen får under hyrestiden vidtagas utan uthyrarens skriftliga tillstånd därtill.

§ 5 Skador och försäkring

I händelse av skada på någon del an utrustningen på grund av överbelastning, olyckshändelse, trafikolycka, vårdslöshet eller annan felaktig användning, förbinder sig inhyraren att betala alla kostnader och utgifter, som åsamkas uthyraren i samband med reparationer av den på detta sätt skadade utrustningen. Eventuellt inträffad skada skall omedelbart anmälas till uthyraren. Trafik-, brand- och stöldförsäkring är tecknad av uthyraren men självrisken betalas av inhyraren. För dessa försäkringar gäller allmänna villkor för motorfordonsförsäkring. Trafikförsäkringen täcker den skadeståndsskyldiga, som kan föreligga gentemot tredje man vid skada till följd av trafiken med trucken. Trafikskada skall omedelbart anmälas till uthyraren. Skadeståndskrävande i trafikskada skall hänvisas till uthyraren. Inhyraren eller föraren får ej medge skadeståndsskyldighet eller uttala sig angående skäligheten av yrkat belopp utan uthyrarens medgivande. För skadeståndsskyldighet till följd av annan skada än trafikskada svarar inhyraren ensam.

§ 6 Uthyrning till tredje man, m.m.

Inhyraren äger icke till annan uthyra materialen eller transportera detta avtal eller eljest överkommelse, pantsättning eller annorledes avhända sig materialen.

§ 7 Betalningsvillkor

Hyras betalas per 30 dagar netto efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta.

§ 8 Uppsägningstid

Hyresavtalet gäller med 1 dags ömsesidig uppsägningstid såvida ej annat avtalats. Därest inhyraren dröjer med erläggandet av debiterad hyra över 10 dagar från förfallodagen eller försummar att på uthyrarens förfrågan genast lämna besked om materialens förvaring eller användning eller eljest bryter mot bestämmelserna i detta avtal, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan uppsäga avtalet och återtaga den uthyrda materialen.

§ 9 Leverans

Den uthyrda materialen levereras och återlevereras fritt uthyrarens verkstad. Transportkostnaden betalas således av inhyraren.

Service och reparation

Ikon för service och reparationer.

Behöver du service eller reparation?

Vid akuta behov är vår välutbildade och serviceinriktade personal snabbt på plats med sina fullutrustade servicebilar. Ring oss på följande telefonnummer:

Lagerhotell

Lagring och magasinering?

Truckpoolen kan erbjuda lagring och magasinering av era produkter – oavsett om det skall lagras en dag eller flera år. Har ni behov av tillfälligt buffertlager när er egen yta inte räcker till så hjälper vi gärna till.

Mer information

Är du intresserad av att hyra eller köpa truck?

Skicka oss dina kontaktuppgifter i ett meddelande så hör vi av oss så fort vi kan med prisförslag eller konsultation.